100 كلمة الاكثر إستعمالا في اللغة الفرنسية الجزء الثالث  1. pays دولة
  2. prêt مستعد
  3. femme مرأة
  4. affaire عمل أو غرض أو تجارة
  5. espérer يأمل
  6. boulot عمل
  7. endroit مكان
  8. corps جسم
  9. hier البارحة
  10. désolé أسف
  11. grande كبير
  12. dehors خارج
  13. cause سبب
  14. vivre يعيش
  15. garçon صبي
  16. haut عالي
  17. main يد
  18. nouvelle أخبار أو جديدة
  19. plein مليء
  20. semaine اسبوع
  21. croire يعتقد
  22. marcher يمشي
  23. arrêter يوقف
  24. clair واضح
  25. envie الرغبة
  26. dernier أخر
  27. meilleurأفضل
  29. presque تقريبا
  28. tellement تماما أو الى حد بعيد
  30. tomber يسقط
  31. appeler يسمى
  32. confiance ثقة
  33. garde حارس
  34. dur صعب
  35. route طريق
  36. cul مؤخرة
  37. abord أولا
  38. important مهم
  39. chien  كلب
  40. jeu لعبة
  41. heureux  سعيد
  42. mariage زواج
  23. pauvre فقير
  44. retour  يرجع
  45. parfois أحيانا
  46. verre  كأس
  47. fête عيد
  48. adore  يعشق
  49. coeur قلب
  50. doute شك
  51. payer يدفع
  52. mauvais سيء
  53. bras  دراع
  54. gentil لطيف
  55. faute خطأ
  56. équipe فريق
  57. exactement تماما
  58. penser يفكر
  59. changer يغير
  60. commence يبدأ
  61. lieu مكان
  62. entendre يسمع
  63. malade مرض
  64. travailler يعمل
  65. écrire يكنب
  66. rendre يفقد يضيع
  67. cher غالي
  68. partout في كل مكان
  69. regarder ينظر
  70. montrer يضهر
  71. chercher يبحت
  72. boire  يشرب
  73. esprit روح
  74. bois خشب
  75. essayer يحاول
  76. arme سلاح
  77. rêve حلم
  78. perdre يضيع
  79. semble يضهر يشبه
  80. paix سلام
  81. livre كتاب
  82. dormir ينام
  83. retard متأخر متخلف
  84. sauf ما عدا
  85. maître سيد أو معلم
  86. morte يموت
  87. noir أسود
  88. choix إختيار
  89. sale وسخ
  90. sûrement بالتأكيد
  91. visage وجه
  92. sérieux جاد
  93. âge عمر
  94. tirer   يجر أو يقدف
  95. honneur  الشرف
  96. ciel  سماء
  97. garder يحفض يحمي
  98. gauche يسار
  99. courant الجاري الحالي


  Leave a Reply

  1323646634439142_1326532670817205